mkeng1

 
 
 

Производство

Нашите производствени капацитети се опремени со современа технологија која што заедно со ефикасното работење на вработените, овозможува брзи и навремени испораки.

Модната конфекција Данитекс има доволен број на стручен кадар неопходен за одржување на процесот на производство на едно високо ниво. Ние имаме четири производствени линии и нашето месечно производство е помеѓу 20,000.00 текстилни единици во завсност од стилот и моделот.

Моментално вкупното производство припаѓа на CM и CMT производство но во најблиска иднина оваа фабрика ќе нуди и производство на готов производ. Постојано инвестираме во нови технологии, со цел да го подобриме уште повеќе и сега веќе постоечкиот висок квалитет на производство, максимално искористување на материјалите, поголема брзина и ефикасност.
 
Производствен Погон
objekt1.jpg objekt2.jpg objekt3.jpg objekt4.jpg objekt5.jpg objekt6.jpg objekt7.jpg objekt8.jpg
 
Оддел Кројница
krojnica1.jpg krojnica2.jpg
Магацин за суровини
magacin1.jpg magacin2.jpg
Магацин за готови производи
magacin3.jpg magacin4.jpg magacin5.jpg
Администрација
3.jpg 5.jpg 7.jpg 8.jpg