mkeng1

 
 
 

Галерија

 Данитекс е добро познат производител на женска конфекција во земјата и странство. Моментално вкупниот производствен капацитет припаѓа на CM и CMT производство, наменето за извоз.
Компанијата поседува висока флексибиност и подготвеност да одговори за барањата на своите странски модни клиенти како на пример да озвозможи што е можно пократок период за производство од прием на нарачките па се до нивно производство и испорака.
 
Производствен Погон
objekt1.jpg objekt2.jpg objekt3.jpg objekt4.jpg objekt5.jpg objekt6.jpg objekt7.jpg objekt8.jpg
Деловен Објект
objekt1.jpg objekt2.jpg objekt3.jpg objekt4.jpg
 
Магацин за суровини
magacin1.jpg magacin2.jpg
 
Магацин за готови производи
magacin3.jpg magacin4.jpg magacin5.jpg