Македонски | English
Наши главни партнери се:
Expresso (Холандија), C&A (Германија), Mexx (Холандија), Laura Asley (U.K), Next (U.K)

Ние можеме да и понудиме на нашите партнери секаков вид на податоци за процесот на производството. Нашиот стручен кадар и линскиот систем за контролирање како и главниот менаџер на фабриката се целосно одговорни за нивото на квалитет на нарачките (налозите). Што се однесува до фазата на испорачување, готовите производи се припремаат и пакуваат според стандардите и барањата на нашите партнери.

Долгорочните договори со деловните партнери говорат за успешното работење на Данитекс.